Herta engageert zich

herta_engage

Op deze webpagina's verduidelijkt Herta haar aanpak "Herta Engageert zich" die vandaag de basis vormt van haar bedrijfsstrategie. U kunt hier de evolutie van de belangrijkste uitdagingen op het vlak van voeding en milieu op de voet volgen.

Traceerbaarheid

In overeenstemming met de geldende reglementering heeft Herta® de mogelijkheid om haar producten in alle stadia van hun productie, verwerking en distributie te traceren. Om ervoor te zorgen dat de traceerbaarheid op een alomvattende manier gebeurt, worden audits uitgevoerd op alle niveaus van de levenscyclus van de producten.

De verzamelde informatie voor charcuterie en traiteurproducten heeft betrekking op de hele productieketen, gaande van de grondstoffen tot het eindproduct bij de distributeurs. De reglementering definieert twee soorten traceerbaarheid: de ene laat toe om het product te traceren tot de gebruikte ingrediënten (neerwaartse traceerbaarheid) en de andere van de gebruikte ingrediënten tot het afgewerkt product (opwaartse traceerbaarheid).

Opwaartse en neerwaartse traceerbaarheid

Wanneer een product een anomalie vertoont, moet het mogelijk zijn om, overeenkomstig de reglementering, het product terug te roepen en de consumenten en hun klanten (grote supermarkten) te waarschuwen. De traceerbaarheid van een product maakt het mogelijk om snel alle vervaardigde en op de markt verhandelde producten te identificeren die mogelijk dezelfde anomalie zouden kunnen vertonen. Dit systeem van terugroeping van producten kan enkel functioneren als alle producten zo nauwkeurig mogelijk werden geïdentificeerd en dit op elk niveau van hun vervaardigingsproces, gaande van de gebruikte grondstoffen tot de verkoop ervan.

We spreken over “opwaartse” traceerbaarheid wanneer men voor een product in de winkel in de producthistoriek teruggaat tot de grondstoffen waarmee het werd vervaardigd. Op dezelfde manier moet Herta®, in geval van waarschuwing over een bestanddeel van een product bij een van haar leveranciers, in staat zijn om in minder dan vier uur tijd neerwaarts te traceren tot de producten die de anomalie zouden kunnen bevatten. In dit geval gaat het dan om “neerwaartse” traceerbaarheid.

In het geval er een probleem stroomopwaarts naar de fabrieken werd vastgesteld, kan Herta® dan ook een tijdspanne bepalen waarbinnen de betrokken grondstof werd ingevoerd in de productieketen, bepalen in welke eindproducten deze aanwezig is en bij welke klanten (handelszaken) deze producten werden geleverd. Deze niet-conforme producten kunnen dan ook worden teruggeroepen. Alle producten van de betrokken referentie met dezelfde DLC zullen worden vernietigd.

Controle van de traceerbaarheid

In de fabrieken van Herta® voert een extern organisme, het Bureau Veritas, audits uit om te controleren of de traceerbaarheid op een correcte manier verloopt. Tijdens deze traceringsoefeningen kiezen de auditors willekeurig een product uit waarvan Herta® een volledige tracering moet uitvoeren. Herta® gaat dan terug in de historiek van het product tot de grondstof, rekening houdend met de verschillende leveranciers. Op deze manier ontvangen leveranciers van Herta® regelmatig een traceringsaanvraag over een grondstof en moeten deze dan ook alle informatie bezorgen uit de producthistoriek die teruggaat tot de betrokken veehouderijen. Dankzij deze regelmatige audits kan Herta® de traceerbaarheid van haar producten garanderen.